DarkSite

MMs_Cinema_WEB_Registration

PADARI KINO PAR SAVĀM

OTRAJĀM MĀJĀM

PREČU LOTERIJAS „PADARI KINO PAR SAVĀM OTRAJĀM MĀJĀM” NOTEIKUMI

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA „Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.03.2018. līdz 03.04.2018.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fondā ietilpst:

5.1.1. 5 (pieci) SIA Forumcinemas kino dāvanu karšu komplekti, katrs 316,80 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.1.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) SIA “Forum

Cinemas” kino dāvanu kartēm - katra 6,60 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.2. 1 (viens) SIA 3D Cinema kino dāvanu karšu komplekts, 200 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.2.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) SIA 3D

Cinema kino dāvanu kartēm - katra 4,17 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.3. 1 (viens) Kino Lora kino dāvanu karšu komplekts, 360 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.3.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) Kino Lora

kino dāvanu kartēm - katra 7,50 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.4. 1 (viens) Kino Balle kino dāvanu karšu komplekts, 312 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.4.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) Kino Balle

kino dāvanu kartēm - katra 6,50 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.5. 1 (viens) Kinoteātra Silverscreen (Daugavpils) kino dāvanu karšu komplekts, 250 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.5.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) Kinoteātra

Silverscreen kino dāvanu kartēm - katra 5,2083 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.6. 1 (viens) Kino Rio kino dāvanu karšu komplekts, 264 EUR vērtībā (ieskaitot PVN);
5.1.6.1. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) Kino Rio

kino dāvanu kartēm - katra 5,50 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 2970,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. martam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem veikaliem

jāiegādājas vismaz 2 (divi) “M&M’s” vai “Skittles” produkti (produktu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1) vienā pirkuma reizē. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. martam plkst. 23:59 reģistrējas loterijai mājaslapā http://www.m-ms.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, čeka numurs, jāizvēlas, kura kinoteātra balvas izlozē vēlas piedalīties.

6.2. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt 1 (vienu) reizi.

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 3. maijam plkst. 23:59, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.

6.8. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

6.9. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;

6.9.2. ir, reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildu simboliem vai mainot
simbolu kombināciju;

6.9.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;

6.9.4. ir reģistrējis pirkuma čeku, kurš neatbilst šo noteikumu 6.1. punktam;

6.9.5. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.

6.10. Akcijas organizators neatbild par:

6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti:

7.1.1. 10 (desmit) uzvarētāji, kuri katrs iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) kino dāvanu kartēm;

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. martam plkst. 23:59, jāreģistrējas mājaslapā http://www.m-ms.lv lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, čeka numurs, jāizvēlas, kura kinoteātra balvas
izlozē vēlas piedalīties.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018. gada 3. marta līdz 2018. gada 31. martam plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

10.2. Katra kinoteātra balvas izlozē tiks noteikti:

10.2.1. 5 (pieci) SIA Forumcinemas kino dāvanu karšu komplektu laimētāji;

10.2.2. 1 (viens) SIA 3D Cinema kino dāvanu karšu komplekta laimētājs;

10.2.3. 1 (viens) Kino Lora kino dāvanu karšu komplekta laimētājs;

10.2.4. 1 (viens) Kino Balle kino dāvanu karšu komplekta laimētājs;

10.2.5. 1 (viens) Kinoteātra Silverscreen (Daugavpils) kino dāvanu karšu komplekta laimētājs;

10.2.6. 1 (viens) Kino Rio kino dāvanu karšu komplekta laimētājs;

10.3. Balvu fonds sastāv no 10 (desmit) kino dāvanu karšu komplektiem, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) kino dāvanu kartēm. Balvas tiks

izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas.

10.4. 10 (desmit) kino dāvanu karšu komplektu, kas katrs sastāvēs no 48 (četrdesmit astoņām) kino dāvanu kartēm laimētāji un 20 (divdesmit)

rezervisti tiks noteikti izlozē, rezervists ir tiesīgs saņemt balvu, ja primārais laimētājs nav izpildījis iepriekšminētos nosacījumus. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

10.5. Izlozes tiks veiktas:

Izloze Izlozes
datums
Reģistrēšanās
periods
Izlozētā balva Balvu
skaits,
gab.
Rezultātu
publicēšanas
datums
1. 03.04.2018.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi
pircēji, kuri reģistrē
jušies laika posmā
01.03. – 31.03.2018.,
plkst. 23:59
SIA Forumcinemas kino dāvanu karšu komplekti;
kino dāvanu karšu komplekts
5 03.04.2018.
SIA 3D Cinema kino dāvanu karšu komplekts; 1 03.04.2018.
Kino Lora kino dāvanu karšu komplekts; 1 03.04.2018.
Kino Balle kino dāvanu karšu komplekts; 1 03.04.2018.
Kinoteātra Silverscreen kino dāvanu karšu komplekts; 1 03.04.2018.
Kino Rio kino dāvanu karšu komplekts; 1 03.04.2018.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1. Laimētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti 03.04.2018. izlozes mājaslapā http://www.m-ms.lv

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1. Lai saņemtu balvu, laimētājiem līdz 2018. gada 4. aprīļa darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās
Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
11.1.1. Ja primārais balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA” par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 4. maijam,
vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, līdz 2018. gada 8. maijam mājaslapā http://www.m-ms.lv tiks publicēts rezervists, kuram līdz 2018.
gada 31. maijam darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011,
Latvija vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.

12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID
karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.

12.3. Balvas netiek izsniegtas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.

12.4. Balvas pēc 2018. gada 31. maija vairs netiks izsniegtas.

12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2018. gada 31. maijam, paliek SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 3. aprīlim, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā
36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma
saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MARS LATVIA” un SIA „IDEA RIGA” darbinieki un to ģimenes locekļi.

14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču
izplatītāja SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas rīkotāji SIA „Mars Latvia”, SIA „IDEA Riga”, un to
norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai http://www.m-ms.lv, kā arī
laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

15.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā http://www.m-ms.lv.

Pielikums Nr.1

Loterijas produktu saraksts

Produkta grupa un nosaukums
M&M’s Zemesriekstu iepakojums 45 g M&M’s Peanut Egg 250g 16x1 Ltd Easter 2018 SKITTLES Darkside iepakojums 125g
M&M’s Šokolādes iepakojums 45 g M&M’s Choco Egg 250g 16x1 Ltd Easter 2018 SKITTLES Wild Berry iepakojums 125g
M&M’s Zemesriekstu iepakojums 90 g SKITTLES Fruit iepakojums 38g SKITTLES Fruit iepakojums 174g
M&M’s Šokolādes iepakojums 90 g SKITTLES Crazy Sours iepakojums 38g SKITTLES Crazy Sours iepakojums 174g
M&M’s Zemesriekstu iepakojums 200 g SKITTLES Fruit Bag iepakojums 125g
M&M’s Šokolādes iepakojums 200 g SKITTLES Crazy Sours iepakojums 125g