DarkSite

Preču loterijas „Baudi filmas kopā ar M&M’s vai Skittles” noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA „Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11 Rīga, LV-1013, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA

3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.07.2017. līdz 01.08.2017.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fondā ietilpst:

5.1.1. 200 (divsimts) SIA ‘’Forum Cinemas” kino dāvanu karšu komplekti;

5.1.2. Laimētājs savā īpašumā iegūs 1 (vienu) kino dāvanu karšu komplektu, kas sastāvēs no 2 (divām) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu kartēm - katra 5,98 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.3. SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu kartes nav iespējams samainīt pret kino biļetēm SCAPE auditorijā.

5.2. Kopējais balvu fonds 400 (četrsimts) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu kartes, kuru kopējā vērtība ir 2392,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi eiro), ieskaitot PVN.

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. jūlijam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem veikaliem jāiegādājas vismaz 2 (divi) “M&M’s” vai 2 (divi) “Skittles” produkti (produktu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1) vienā pirkuma reizē.

6.1.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 23:59 reģistrējas loterijai mājas lapā http://www.m-ms.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, adrese, pilsēta, čeka numurs.

6.2. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt 1 (vienu) reizi.

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017. gada 2. oktobrim plkst. 23:59, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.

6.8. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

6.9. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;

6.9.2. ir, reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;

6.9.4. ir reģistrējis pirkuma čeku, kurš neatbilst šo noteikumu 6.1. punktam;

6.9.5. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.

6.10. Akcijas organizators neatbild par:

6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 8000 (astoņi tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti:

7.1.1. 200 (divsimts) uzvarētāji, kuri katrs iegūs 1 (vienu) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu karšu komplektu, kas sastāvēs no 2 (divām) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu kartēm.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 23:59, jāreģistrējas mājas lapā http://www.m-ms.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, adrese, pilsēta, čeka numurs.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

10.2. Balvu fonds sastāv no 200 (divsimts) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu karšu komplektiem.
Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā,
ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas.

10.2.1. 200 (divsimts) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu karšu balvas laimētāji un 100 (simts)
rezervisti tiks noteikti izlozē, rezervists ir tiesīgs saņemt balvu, ja primārais laimētājs
nav izpildījis iepriekšminētos nosacījumus.

10.2.2. Izlozes tiks veiktas:

Izloze Izlozes
datums
Reģistrēšanās periods Izlozētā balva Balvu
skaits,
gab.
Rezultātu
publicēšanas
datums
1. 10.07.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
01.07. – 09.07.2017, plkst.
23:59
SIA “Forum Cinemas”
kino dāvanu karšu komplekts
50 10.07.2017.
2. 17.07.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
10.07. – 16.07.2017., plkst.
23:59
SIA “Forum Cinemas”
kino dāvanu karšu komplekts
50 17.07.2017.
3. 24.04.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
17.07. – 23.07.2017., plkst.
23:59
SIA “Forum Cinemas”
kino dāvanu karšu komplekts
50 24.07.2017.
4. 01.08.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
24.07. – 31.07.20176., plkst.
23:59
SIA “Forum Cinemas”
kino dāvanu karšu komplekts
50 01.08.2017.

10.3. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1. Laimētāju vārdi tiks publicēti katru nedēļu mājas lapā http://www.m-ms.lv, pēc 10.2.2. punktā norādītā rezultātu publicēšanas datuma.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1. Lai saņemtu balvu - 200 (divsimts) SIA “Forum Cinemas” kino dāvanu karšu laimētājiem
līdz 2017. gada 2. septembrim darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas
SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana uz tālruni 67280125,
lai vienotos par balvas saņemšanu.

12.1.1. Ja primārais balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA”
par balvas saņemšanu līdz 2017. gada 2. septembrim, vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem,
2017. gada 2. septembrī mājas lapā http://www.m-ms.lv tiks publicēts rezervists, kuram līdz 2017. gada
2. oktobrim darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās
Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos
par balvas saņemšanu.

12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personas
apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas
akts, norādot tajā savus personas datus.

12.3. Balvas netiek izsniegtas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.

12.4. Balvas pēc 2017. gada 2. oktobra vairs netiks izsniegtas.

12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 2. oktobrim, paliek SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 2. septembrim, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MARS LATVIA” un SIA „IDEA RIGA” darbinieki un to ģimenes locekļi.

14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā http://www.m-ms.lv.

Pielikums Nr.1

Loterijas produktu saraksts

Produkta grupa un nosaukums
M&M's Zemesriekstu iepakojums 45 g
M&M's Šokolādes iepakojums 45 g
M&M's Zemesriekstu iepakojums 90 g
M&M's Šokolādes iepakojums 90 g
M&M's Zemesriekstu iepakojums 200 g
M&M's Šokolādes iepakojums 200 g
SKITTLES Fruit iepakojums 38g
SKITTLES Crazy Sours iepakojums 38g
SKITTLES Fruit Bag iepakojums 125g
SKITTLES Crazy Sours iepakojums 125g
SKITTLES Darkside iepakojums 125g
SKITTLES Wild Berry iepakojums 125g
SKITTLES Fruit iepakojums 174g
SKITTLES Crazy Sours iepakojums 174g